banner642

Bafra Belediyesi Bekar’ın iddialarını çürüttü

İYİ Parti Bafra Belediye Meclis Üyesi İsmail Bekar’ın, gündeme getirmiş olduğu iddialar, Bafra Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında ilgili yasal dayanakları gösterilmek sureti ile cevaplandırıldı.

Yapılan Açıklamada;

İlgi   : a) 27/11/2018 tarih ve 10616 sayılı dilekçeniz.

        : b) 30/11/2018 tarih ve 10713 sayılı dilekçeniz.

1- İlgi (a) ‘ da belirtilen dilekçenizin 1. bendinde Ali ŞİMŞEK isimli Özel Kalem Müdürümüzün Valilikte düz memur olarak çalışmakta iken, Bafra Belediyesine Özel Kalem Müdürü olarak atanmasının Kanuna uygun olmadığı, almış olduğu maaş, ikramiye ve diğer özlük haklarının hukuksuz olarak ödendiği, Yavuz Selim Vakfı’nın mensubu olmasının tesadüf olup olmadığının Kurumumuzca ayrıntılı olarak açıklanmasını talep etmiş bulunmaktasınız.

CEVAP

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 59. Maddesinde belirtildiği üzere: ”Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Bakan Yardımcılıklarına, Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,          I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Müşavir Avukat kadrolarına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman), Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Basın Müşaviri ve Hukuk Müşaviri, Gelir İdaresi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri (4 adet), Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine, Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğine, Nükleer Düzenleme Kurumunun Başkan Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıklarına, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır ” denilmektedir.

        Mezkur maddeye göre Özel Kalem Müdürlüğü istisnai bir memurluktur. Bu kadroya İçişleri Bakanlığından izin alınmak kaydıyla memur olmayan ve genel şartlar olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ki “  Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

        1. Türk Vatandaşı olmak,

        2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

        3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

        4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        6. Askerlik durumu itibariyle;

        a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

        b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

        c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

        B) Özel şartlar:

        1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

        2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak”. denilmektedir.

Bu şartları taşıyan kişilerin atanabileceği gibi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğindeki sınava tabi olmadan naklen veya kurum içinden atama yapılabileceği açıkça belirtilmiştir.

        Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Ali ŞİMŞEK isimli devlet memurunun Bafra Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak atanması tamamen hukuka uygun olduğundan almış olduğu maaş ve özlük hakları da hukuksuz değildir.

        Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun istisnai memurluk olması ve Belediye Başkanın en yakınındaki çalışma ekibinden olmasından dolayı güvendiği kişileri Özel Kalem Müdürü olarak ataması tesadüf değildir.

2- İlgi (a) da belirtilen dilekçenin 2. bendinde Mehmet ŞİMŞEK isimli personelin Samsun Büyükşehir Belediyesinde işe başlaması ile Bafra Belediyesinden istifa ettiği ve kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadığı, ödenen kıdem tazminatının hukuksuz olduğu, arabuluculuk müessesinin kötüye kullanıldığı, kamunun zarara uğratıldığı, Belediye Başkanının veyahut ortağı olduğu şirketten daire satın aldığı, istifa eden kişinin hangi gerekçelerle tekrar işe alındığı ve hangi sebeple vasıflı olarak daha yüksek maaş ile işe başlatıldığını sormuş bulunuyorsunuz;

CEVAP

Bafra Belediye Personel A.Ş.’de çalışmakta iken hizmet akdi tarafımızca feshedilen Mehmet ŞİMŞEK isimli personel, kanun gereği kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretlerini almak üzere arabulucuya müracaat etmiş ve yapılan arabuluculuk görüşmesi neticesinde kendisine hakkı olan kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmiştir. Kayıtlarımıza göre personelin istifa etmediği, tarafımızca Hizmet Akdinin feshedildiği görülmüştür. Dolayısıyla yapılan ödemeler hukuka uygundur. Herhangi bir kamu zararı yoktur.

Söz konusu personel, Anakent A.Ş. ‘deki işinden ayrılmasından sonra tekrar kurumumuza müracaat etmiş ve geçmiş makam şoförlüğü tecrübesi nedeniyle yeniden işe başlatılmıştır. Almış olduğu vasıf ve maaş daha yüksek değildir, diğer makam çalışanları ile aynı miktarda maaş almaktadır.

3- İlgi  a) dilekçenizin 3. bendinde Şaban HÜRYAŞAR ‘ın Bafra Belediye başkan yardımcılığına atanmasının ve almış olduğu maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesinin hukuksuz olduğu, belediye başkanının seçilmeden önce başkanlığını yaptığı Yavuz Selim Vakfı ile Şaban HÜRYAŞAR’ın da aynı vakıf mensubu olmasının ve atamasının yapılmasının tesadüf olup olmadığını sormuş bulunmaktasınız;

CEVAP

5393 sayılı Belediye Kanununu "Norm Kadro ve Personel İstihdamı" başlıklı 49’uncu maddesinin 7’inci fıkrasında ise "Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır." denilmektedir.

Belediyelerde  başkan yardımcılığı ikiye ayrılmaktadır. Birincisi yukarıda yer verilen şekildir, yani belediye meclis üyeleri arasından yapılan görevlendirmeler... Diğeri ise, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan "Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan Belediye Başkan Yardımcılığı kadrolarıdır.

İlgili yönetmelikle nüfusa göre belirlenen 657 Sayılı Devlet Kanununa tabi memurları arasından yapılabilecek atamalara ilişkin Norm Kadro Cetveli aşağıda gösterilmiştir.

Grubu                       Nüfusu                                          Unvan                                                                          Adet
C2                   10,000-14,999                                 BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                                  1
C3                   15,000-19,999                        BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   1
C4           20,000-29,999                BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   1
C5                   30,000-49,999                BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   1
C6           50,000-74,999                BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   2
C7                           75,000-99,999                                 BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   2
C8                   100,000-149,999                            BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   3
C9                   150,000-199,999                   BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   3
C10                 200,000-249,999                   BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   3
C11                 250,000-299,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   4
C12                 300,000-399,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   4
C13         400,000-499,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   4
C14         500,000-599,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                           5
C15         600,000-699,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   5
C16         700,000-799,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   5
C18         900,000-999,999                    BELEDİYEBAŞKANYARDIMCISI                   5
C19                 1.000 000 VE ÜZERİ              BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI                   5

Norm Kadro Yönetmeliği ekinde yer alan normlarla sınırlı olmak üzere, memurlar arasından belediye başkan yardımcısı atanması mümkündür.

Belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atamada,5393 Sayılı Belediye Kanununda özel bir hüküm öngörülmediğinden, bu kadroya yapılacak atamalar genel hükümlere tabidir. Genel hükümlerden kasıt ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesidir. Bu maddeye göre; askerlik süresine ilave olarak BİT'ler dahil kamu kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı, yükseköğrenim gördükten sonra özelde geçen hizmetlerin ise 3/4'ünün toplamı dikkate alınmaktadır. Belediye başkan yardımcılığı kadrosunun derecesi, yönetmeliğe göre 1. derece olarak göründüğü için, atanacak kişinin 10 yıl hizmet süresine sahip olması gerekmektedir.

Eğer atanacak kişi başka bir kurumda memur olarak çalışıyorsa kurumlar arası muvafakat yoluyla atanacaktır. Söz konusu atama da gerekli muvafakatlar alınmak sureti ile yapılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yapılan Belediye Başkan Yardımcı ataması tamamen hukuka uygun olduğundan iddia edildiği gibi ek külfet olarak maaş, ikramiye ve diğer özlük haklarının sağlanması usulsüz olmadığı gibi tesadüf de değildir. Yapılan iş ve işlemler tamamen yasaldır.

       

4- İlgi (b) sayılı dilekçenizin (A) bendinde Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atanan Necdet TOPAL ‘ın atamasının kanunsuz olduğu belirtilmiştir.

CEVAP

Mali Hizmetler Müdürümüz Necdet TOPAL;

12/08/1997 tarihinde Hesap İşleri Müdürlüğümüze tabi Şef kadrosuna,

04/04/2016 tarihinde ise münhal bulunan Uzman kadrosuna asaleten atanmıştır.

Daha sonra 15/05/2018 tarihinde, Zabıta Müdürlüğü’ne İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği”nin 21. maddesinde belirtildiği üzere “Zabıta ve İtfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” denilmektedir.

Bu maddeye yollama yapan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin Görevde Yükselme Şartları başlıklı 17. maddesinde:

“(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

b) Zabıta amirliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak,

3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak,

şartları aranır.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” denilmektedir.

1.bentte zabıta müdürlüğü kadrosunun, görevde yükselme sınavına tabii olmadığı açıkça belirtildiğinden;

Yapılan atama söz konusu usule göre gerçekleştirilmiştir.

22/05/2018 tarihinde ise asaleten Zabıta Müdürlüğüne atanan Necdet TOPAL tarafımca münhal bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere devlete ek külfet olarak; maaş, ikramiye ve diğer özlük hakları yükletilmesi gibi hukuksuzluk olmadığı gibi kamu görevi de kötüye kullanılmamıştır.

Yapılan tüm iş ve işlemler yasaldır.

5- İlgi (b) sayılı dilekçenizin (B) bendinde belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin ikramiyelerinin neden ödenmediği sorulmaktadır.

CEVAP

Belediye Kadrolu İşçilerimizin ilave tediyeleri belediyemizin ekonomik durumu itibari ile dilekçenin verildiği tarihte ödenememiş, ancak belediyemize İller Bankasınca yapılan kesintilerin iadesi neticesinde ilave tediyeleri 03/12/2018 tarihinde ödenmiştir. Bu itibarla işçilerimize şuan itibari ile ödenmemiş ilave tediye alacakları kalmadığı gibi; 2. ödenmesi gereken ilave tediyeleri de işçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Bu nedenle işçilerimizin kurumumuzda ilave tediye alacağı kalmamıştır.

6- İlgi (b) sayılı dilekçenizin (C) bendinde Belediye Personel A.Ş. ‘ye alınan işçilerinin personel giderlerinin hesaplanmasında personellere ödenen net ücretin dikkate alınıp alınmadığı ve söz konusu ilanların duyuru amacı ile Türkiye İş Kurumu il müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, yeni işçi alımı için İçişleri Bakanlığından izin talep edilip edilmediği, işçi alımlarının hukuki dayanağının ne olduğu ve gelir gelmez ilk yapılacak işin işçi almak ve usulsüz atamalara imza atmak olup almadığı sorulmuştur;

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslarının 5. maddesinin 1. bendinde  “ İdarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirleri toplamının her yıl, bir önceki yıla İlişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın yüzde kırkını aşamaz. Bu oran Büyükşehir belediyelerinde yüzde otuz olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar idare şirketlerine yeni personel alımı yapılamaz”. denilmektedir.

Mezkur maddeye göre belediyemizdeki oran yüzde kırkın altındadır. Dolayısı ile soruda ifade edilen net ücret toplamının dikkate alındığı açıkça bellidir. Personel alımı ile ilgili oran aşılmamasına rağmen; İçişleri Bakanlığı’ndan 06/06/2018 tarih ve 24 sayılı yazımız ile izin talep edilmiş, fakat oran yüzde kırkın altında olduğundan izin almaya gerek olmadığı tarafımıza, 08/06/2018 tarih ve E.11057 sayılı Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün yazısı ile bildirilmiştir.

 Ayrıca gerekli yerlere (Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü) ilgili bildirimler yapılmıştır.

Bir belediye başkanının yakın çalışma ekibini, yasaya uygun olarak kendisinin teşkil ettirmesi kadar doğal bir şey yoktur.

Yukarıda yapılan ayrıntılı açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yasal dayanaktan yoksun olan tüm sorular, ilgili yasal dayanakları gösterilmek sureti ile cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize rica ederim.

           

Hamit KILIÇ

Bafra Belediye Başkanı

Avatar
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
5 ay önce

İsmail Bekar'ın kankası kim Ümit Sezgin pekala ümit sezgin kim o soru işareti

Avatar
5 ay önce

Yürü İsmail kim tutar seni

Avatar
5 ay önce

Büyütülecek bir şey yok meclis üyesi sordu belediye cevap verdi

Avatar
5 ay önce

Daireyi niye cevaplamamış

Avatar
5 ay önce

İsmail Bekar doğrusunu yapmıştır

Avatar
5 ay önce

İsmail gerekeni yapmıştır

Avatar
5 ay önce

Tahsin hamittt senin kadar rahatsız değil bu haberlere kasma daha fazla amaç hasıl oldu zaten verdim diyor daire sattım diyor ben müteahhit im diyor diyorrrr

Avatar
5 ay önce

Belediye önce bir personelinin is akdini tek taraflı fesh ediyor ve tazminatını ödeyip üstelik uzlaşmaya gidip fazlası ile ödemesini yapıyor. Daha sonra bunca işsiz varken memlekette şoför bulamıyor ve aynı zatı tekrar işe alıyor. Bizde yedik öylemi.DURMAK YOK YEMEYE DEVAM.En kötüsü de buna inanan bir sürü zavallı var hâlâ.