Brt Haber:İş Hukuku Nedir

Av.Anıl Güngör: İş Hukuku hayatın düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.İş Hukuku geniş bir yapıya sahip olduğu için davaların çoğu İşçi Maaşları,Kıdem tazminatı,İş kazaları ve İşe iade tazminatları davalarıdır.

Üretim faaliyetlerinin tamamını kapsayan çalışma hayatındaki hakların iade edilmesi ve düzenlenmesi için iş hukuku tarafından gerekli belirlemeler yapılmaktadır.

Brt Haber:İş verenle  Çalışan arasında işe başlarken sözleşme yapılması gerekiyormu.

Av.Anıl Güngör; İşçi işe Başlarken Çalışanla karşılıklı sözleşme yapması gerekiyor. Çalışan ve işyeri sahibi arasında çalışanın ortaya koyacağı çalışma karşılığında ona ödenecek olan miktar yazılı ya da sözlü olarak belirlenmelidir. Eğer bu ücret kanunlarda belirtilen süreler içerisinde ödenmezse çalışanlar alacaklarının tahsili için dava açabilmektedirler.

Brt Haber-İş Hukukunda en çok ne tür davalarla karşılaşıyorsunuz.

Av.Anıl Güngör :En çok Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları geliyor

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından Kanunda sayılan bazı fesih hallerine dayanılarak sona erdirilmesi üzerine işverence ödenir. Kıdem tazminatına ilişkin düzenleme, 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde yer almaktadır. İşçinin ölümü nedeniyle sözleşmenin son bulması halinde de kıdem tazminatının kanuni mirasçılarına ödeneceği Kanunda açıkça belirtilmiştir. Kıdem tazminatına işçinin hak kazanması için bazı koşullar… Öncellikle işçinin aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. İkinci olarak, iş sözleşmesinin aşağıda belirtilen haller kapsamında sona ermiş olması şartı vardır. Şöyle ki, bir işçi kıdem tazminatına hak kazanmak istiyorsa eğer; İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

Askerlik görevi nedeni ile,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

İşçinin ölümü nedeni ile,

İş sözleşmesinin fesih edilmesi gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştiğinde, işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Brt Haber-İşçi Kendi isteğiyle ayrılırsa yinede kıdem tazminatı alıyormu?

Av.Anıl Güngör :Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır.

Ancak; iş sözleşmesinin;

askerlik görevi,

emeklilik hakkının elde edilmesi,

sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi,

işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa),

Çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Gelecek yazımızda iş hukuku ile diğer konulara değineceğiz