Büyükşehir Belediyeleri Tasnif Cetveli güncellenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni listeye göre Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük 22’inci belediyesi. 

BELEDİYE NORM KADROLARINDA DEĞİŞLİK İÇEREN YÖNETMELİK

‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete yayımlandı. Söz konusu yönetmelikte şu ifadeler yer aldı: 

Başkan Semiz’den; 15 Temmuz Mesajı Başkan Semiz’den; 15 Temmuz Mesajı

MADDE 1- 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2022” ibaresi “2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı “Müfettiş ve mali hizmetler uzmanı” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “mali hizmet uzmanı” ibareleri “mali hizmetler uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları Listesinin “(IV) Mahalli İdareler” kısmında yer alan mahalli idareler için belirlenen sayıyı aşmamak kaydıyla iç denetçi kadroları meclis tarafından (I) sayılı Kütüğe uygun olarak ihdas edilir ve ihdas edilen bu kadrolar Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine eklenmiş sayılır.

(3) İç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı Kütüğe uygun olarak meclis tarafından yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 50.000’den yukarı olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşları ve F1 grubundaki mahalli idare birliklerinde birer adet 1-4 dereceli sivil savunma uzmanı kadrosu ihdas edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ TASNİF CETVELİ GÜNCELLENDİ

Söz konusu yönetmeliğin ekleri sekmesi incelendiğindeyse Büyükşehir Belediyeleri Tasnif Cetveli güncellendiği gözlendi. Büyükşehir belediyelerini kapsayan tasnif cetvelinin A Grubunda sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ve Adana büyükşehir belediyeleri yer aldı. 

Büyükşehir Belediyeleri Tasnif Cetveli’nde sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa,Antalya ,Adana, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Van, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Mardin, Ordu ve Trabzon oldu

Editör: Haber Merkezi