Bafra’nın sosyal alan ihtiyacını karşılayacak olan ve yapımı devam eden, Karadeniz Bölgesinin en büyük Millet Bahçesinin sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Bafra Belediyesi ’ne ait olan Çilhane (Fatih) Mahallesinde bulunan 1 ada 301 parselde bulunan (7 kat imarlı) 10.004 63 m2 yüzölçümlü turizm tesis alanı (otel) arsası kapalı teklif usulü artırma ile gerçekleştirilecektir.

İHALE BİLGİLERİ
MADDE 1- İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan, aşağıda niteliği belirtilen ve mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkullerin; 1., 2. ve 3.sırasındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile; 4. ve 5. sırasındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkulün:

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

İMAR DURUMU

ARSA-ARAZİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE TÜRÜ

1

Fatih

(Tapuda Çilhane)

1

301

ARSA

OTEL ALANI

10.004,63

71.032.880,00

2.130.990,00

04.06.2024

09:30

KAPALI TEKLİF

2

Bahçeler

(Tapuda Aktekke)

2500

1

ARSA

AKARYAKIT ALANI

4.006,57

20.032.850,00

600.990,00

04.06.2024

09:45

KAPALI TEKLİF

3

Bahçeler

(Tapuda Aktekke)

2512

2

ARSA

DEPOLAMA ALANI

10.010,97

20.021.940,00

600.660,00

04.06.2024

10:00

KAPALI TEKLİF

4

Bengü

110

41

TARLA

KÖY YERLEŞİK ALANI DIŞINDA

4.062,27

93.440,00

2.810,00

04.06.2024

10:15

AÇIK TEKLİF

5

Bengü

301

3

TARLA

KÖY YERLEŞİK ALANI İÇİNDE

1.508,56

34.700,00

1.050,00

04.06.2024

10:30

AÇIK TEKLİF

MADDE 3 – İhaleye ilişkin şartname bedeli 1.000,00 TL olup Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır. Her taşınmaz için ayrı şartname alınacaktır.

MADDE 4 – İhale, Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Belediye Encümen Toplantı Odasında (Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu) 1., 2. ve 3.sırasındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ihale ile; 4. ve 5. sırasındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

MADDE 5 - İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 adresinde bulunan Bafra Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne en geç 03.06.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başkan Kılıç’ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı Başkan Kılıç’ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 03.06.2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak 04.06.2024 Salı günü saat 09:30’ da ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.

İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

MADDE 6- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,     

b)Tebligat için adres göstermeleri,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

e) Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı, 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i) Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7 –

İhalenin Yapılacağı Yer      :Bafra Belediye Başkanlığı Başkanlık Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati              :04 Haziran 2024 Salı Günü Saat: 09.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

(Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.)

Evrakların Teslim

Tarih ve Saati                       :03 Haziran 2024 Pazartesi Günü

Saat: 17.00’a kadar

BAFRA TURİZMDE GELİŞİYOR…

Bafra’da Kardenizin en büyuk Millet Bahcesi ,Kapıkaya Fest,Medikal Osb,Sera Osb,Orta Ölçekli Sanayi Projesi,Sahil Yolu,Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti var...
150 BİN NÜFUSLU BAFRA'DA OTEL YOK

Bafra’mıza gelecek olanlar için En büyük sorun konaklama. Turizmde atılım yapmak için konaklama önemli bir unsurdur

Editör: Tahsin Kurumahmut