MHP Bafra İlçe başkanı Barbaros Turna ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alındığını, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yaptığı yazılı açıklama ile duyurmuştu.

MHP ( Milliyetçi Hareket Partisi) Samsun İl başkanı Burhan Mucur, tüzüğün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanarak, Başkanlık Divanı tarafından tüzüğün 34. maddesine göre Bafra İlçe Yönetim Kurulunun feshedildiğini açıkladı.

MHP Tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddeleri

MHP Tüzüğünün 52 ve 54'üncü maddelerinde ise şu ifadeler yer alıyor.

MADDE 52- Başkanlık Divanı, Genel Başkan’ın danışma ve Partinin yürütme organı olarak;

a. Genel Başkan ve Parti sözcüsü tarafından gerek görülmesi hâlinde Parti adına yapılacak önemli açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde,

b. Partinin, Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde,

c. Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında,

d. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun temininde,

e. Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında, 80

f. Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek karara bağlanmasında,

g. Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında,

h. Hükümet ve diğer partilerle ilişkilerin düzenlenmesinde, bu konuda gerekli kararların alınmasında,

i. Parti Tüzük ve Programı doğrultusunda Partinin politikalarının ve seçim bildirgelerinin hazırlanmasında,

j. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde,

k. Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde,

l. Tüzükte öngörülen yönetmeliklerin hazırlanmasında, Partinin çalışma programının yapılmasında ve faaliyet raporu hazırlanmasında,

m. Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde,

n. Kongrelerin zamanında ve usulüne uygun yapılmasında, Partinin seçime hazır bulundurulması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasında,

o. Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılmasında ve bunlara ilişkin esasların hazırlanmasında, 81

ö. Araştırma, geliştirme çalışmaları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde,

p. Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan’a verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Başkana yardımcı olur.

Ayrıca, Tüzükte verilen görev ve yetkilere ilişkin kararların yanında, acil ve zaruri hâllere münhasır olmak ve yapılacak ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak kaydıyla, Merkez Yönetim Kurulu yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp, bu kararları uygulatabilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 54- Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Parti program ve tüzük hükümleri ile Büyük Kongre kararlarının uygulama esaslarını tespit etmek,

b. Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün teşkilât birimlerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,

c. Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikalarının toplumun her kesimine yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Bunun için her türlü basın yayın organlarından ve kitle haberleşme vasıtalarından faydalanma esaslarını belirlemek,

d. Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve bu programları yürütecek çeşitli ihtisas komisyonlarının teşkil edilmesine karar vermek,

e. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen yerlerde parti teşkilâtları kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el çektirmek, teşkilâtı bir bütün hâlinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

f. Hükümet kurulması, kurulacak hükümete ortak olunması veya hükümetten çekilmeye karar vermek,

g. Hazırlanan Parti faaliyet raporu ile kesin hesabı onaylayarak büyük kongreye sunmak,

h. Milletvekili genel veya ara seçimleri ile mahalli seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek; seçim işlerini düzenlemek, sevk ve idareye ilişkin kararlar almak,

i. Milletvekilliği ve belediye başkanlıkları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için aday tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

j. Bu Tüzükte ve Siyasi Partiler Kanununda gösterilen esaslar dahilinde parti gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalarda bulunmak,

k. Parti Teşkilâtı’nın mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını temin etmek ve her kademedeki Parti faaliyetlerinde etkinliğin arttırılması için, Genel Başkan tarafından atanan parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

l. Genel Merkez ile il ve ilçe teşkilâtlarına ait faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesapları süresi içinde inceleyerek onaylanmalarını ve birleştirilmelerini sağlayarak, Büyük Kongre’nin onayına sunulmasına karar vermek,

m. Parti Program ve Tüzüğü’nde gerekli değişiklikleri tespit etmek, değişiklik tasarılarının hazırlanmasını sağlamak ve bu tasarılardan uygun görülenlerin Büyük Kongre’nin onayına sunulmasına karar vermek,

n. Tüzükte öngörülen ve parti içi faaliyetleri düzenleyen yönetmelik tasarılarını karara bağlamak,

o. Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları almak,

ö. Siyasi partiler ve seçim kanunları ile ilgili diğer kanunların ve Parti Tüzüğünün verdiği bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Mhp Bafra İlçe teşkilatının neden görevden alındığı hala bilinmezken,Sadece 52.ve 54 maddelere istinaden alındığı belirtildi…

Yeni ilçe Başkanı olarak Emin Usta, atandı