DAVA AÇILMIŞTI

Bafra Belediye Encümeninin 14.12.2021 tarih ve 362 sayılı kararı ile parselasyon ve dağıtım cetvellerine iptal davası açılmıştı…

DEĞERLENDİRİLDİ

Bafra Belediye Encümeni’nin 14/12/2021 tarihli ve 362 sayılı kararı ile yapılan parselasyon işleminin ve bu işlemin dayanağı olan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2021 tarih ve 448 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında dava konusu parselasyon planı değerlendirildiğinde;

BİLİRKİŞİ OLUMLU RAPOR VERDİ

Gerekçeleriyle; davaya konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, davacı parseline ilişkin kısmının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve imar mevzuata uygun olduğu görüş ve kanaatindeyiz.

Bafra Belediye Encümeni’nin 14/12/2021 tarihli ve 362 sayılı kararı ile onanan 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesi uygulamasının dağıtım tahsis parselleme ilke ve esaslarına uygun olduğu görüş ve kanaatindeyiz. Yüce Mahkemenize saygılarımızla arz ederiz. 02.03.2024

GELERİCELER MEMNUN

Olumlu rapor sonrası Galericiler sitesinin en büyük firmalarından olan Birlik Galeri sahibi Şükrü Büyüker, yaptığı açıklamada; olumlu raporun çıkması galericilerimi çok sevindirdi.İnşallah yakında yeni yerimize geçeceğiz.  “Yerimize kavuşmamız için başkanımızın yoğun gayreti var. Bu süreci istişare ve el birliği içerisinde yürüteceğiz. Gelinen aşama itibariyle gayretlerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN HAMİT KILIÇ MAZBATASINI ALDI BAŞKAN HAMİT KILIÇ MAZBATASINI ALDI

GALERİCİLER SİTESİ

Galericiler Sitesi projesi 50 dönüm bir alanda gerçekleştirelecek, duyulan ihtiyaçlar için yanında 20 dönümlük bir rezerv alanı olacak.

İmar çalışmaları tamamen bitti…

Orta Ölçekli Sanayi projesi’nin hemen yanında ve çevre yolunun geçtiği alana yakın bir yerde yer alacak. Bu alan, ilerisinde Organize Sanayi Bölgesi, daha ilerisinde Sera Organize Sanayi bulunan ve konum olarak önemli, hareketli bir bölge. Şu an Bafra Belediyesi’nin imarı yapılmış resmi bir Galericiler Sitesi var.