Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmış olan milli emlak genel tebliğine göre; vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla gelmiş olduğu halde 12 Mart'a itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asılları ile bu alacaklar ile ilgili gecikme zammı ve faizleri gibi 7440 sayılı kanunun 10. maddesi kapsamında yapılandırılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin anılan fıkra kapsamı dahilinde borçları ile ilgili olarak dava açmayacaklarına veya açılmış davalardan vazgeçeceklerine ilişkin iradelerini de içeren dilekçe ile birlikte 31 Mayıs'a kadar başvurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi, mücbir sebep nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki borçlar için 31 Ekim, mücbir sebep hali ilan edilmeyen illerdeki borçlarına için ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

48 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Bu kapsam dahilinde kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr payları asıllarının yapılandırılacak alacak tutarı; bunların asıllarının Yİ-ÜFE tutarıyla toplanması şartıyla belirlenecek. Alacaklar peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte ödenebilecek. Alacak tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde; bu tutarlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle yapılacak ödemelerde alacak tutarı; 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27 ve 48 taksit için 1.36 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzenleme yapılacak.

YARARLANMA HAKKI KAYBEDİLEBİLİNİR

Yayımlanan tebliğe göre; birinci veya ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde uygulamadan yararlanma hakkı kaybedilecek. Alacakların tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar uygulama hükümlerinden yararlanacak.

Borçluların 31 Mayıs'a kadar başvurmaları ve 7440 sayılı kanunda öngörülen süre ve şekilde alacaklarını ödemeleri halinde bunlar için açılan davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak. Başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 7440 sayılı kanunun yayımlandığı 12 Mart'tan sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak.