İş Davaları Uzmanı Anıl Güngör,

İş Davalarında İş Hukuku Avukatının Rolü

Günümüzde birçok kişi işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılıyor. İşten çıkarılma sebebi olarak da birçok neden gösterilebiliyor. Performans düşüklüğü, şirket küçültme ve benzeri nedenler gösterilerek kişinin iş akdi fesih edilebiliyor. Bu gibi durumlarda haklarınızı öğrenmek için avukat desteği alabilirsiniz.

Avukat Yasal kapsam içerisinde nelere sahip olabileceğiniz ve işverenden neleri talep edebileceğinizi size aktarır. Açılan iş davalarında da avukatın rolü büyüktür. İş hukukuna vakıf bir avukat haksız yere fesih edilen sözleşmeniz doğrultusunda işverene gerekli yaptırımları uygulatabilir. Bu yaptırımlar tazminat veya işe iade olabilir. Bunun için avukat seçimine gereken özen gösterilmelidir.

Peki, iş kazası geçirmeniz durumunda kimlere hangi davaları açabilirsiniz?

Tazminat Davaları

İş kazası geçiren işçi veya işçinin yakınlarının işverene karşı açabileceği maddi ve manevi tazminat davalarıdır. Maddi tazminat davasının konusunu; tedavi giderleri, iş göremezlik sebebiyle oluşan gelir kaybı ve ölümlü kazalarda destekten yoksun kalma tazminatı oluşturmaktadır.

Maddi Tazminat Davası

İşçinin en temel hakkı beden, sağlık ve yaşam bütünlüğünün korunmasıdır. Bu çerçevede işveren, gerekli tüm önlemleri almalıdır. İşverenin koruma amaçlı önlemleri almaması veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle işçi zarara uğramışsa, işveren bu zararların tazminiyle yükümlüdür. İş kazası meydana gelmesi halinde;

İş kazası sebebiyle işçinin yaptığı tedavi giderleri,

İş kazası sebebiyle belirli bir süre çalışamamaktan doğan zararlar,

İşçinin iş kazası sebebiyle sürekli iş göremezlik sebebiyle uğradığı gelir kaybı ve

İş kazası sebebiyle ölüm meydana gelmiş ise, ölenin yakınlarının talep edeceği destekten yoksun kalma tazminatı

İş kazası sebebiyle işçilerin açacağı maddi tazminat davalarının konusunu oluşturacaktır. İş kazası sebebiyle SGK tarafından işçiye ödenen ücretler, işverence ödenecek tazminattan mahsup edilecektir.

Zarara uğrayan işçi, taleplerini, sorumlulardan her birinden ya da tamamından müteselsil sorumluluk hükümlerine dayanarak isteyebilir.

Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat davasının konusunu, bir haksız fiil sebebiyle ilgili kişilerde oluşan manevi yıpranma oluşturur. İş kazası durumunda, manevi yıpranma, elem, keder, üzüntünün kaynağı iş kazasıdır. Esasen iş kazası eğer işverenin kusurundan ileri gelmemişse, işverenden manevi tazminat talebinde de bulunulamayacaktır. İşvereni manevi tazminat ödeme yükümlülüğü altına sokan, gerekli önlemleri almamış olması sebebiyle bir iş kazasının meydana gelmesi ve bu kaza sebebiyle bir çalışanın vücut bütünlüğünün zarara uğramasıdır. İş kazası geçirmeniz durumunda maddi taleplerinize ilişkin açacağınız davaların yanında işveren ve ilgili diğer kimseler aleyhine manevi tazminat davası da açabileceğinizi unutmayın.

İş Avukatı İle İşçi Alacaklarının Tahsil Süresi Ne Kadardır?

İşveren çıkardığı işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür. Eğer tazminat ödemiyorsa işçi yasal haklarını kullanabilir. Ayrıca haksız fesih söz konusu ise içi işverene dava açabilir. Bu dava kapsamı içerisinde fazla mesai sürelerini de alabilme imkanınız olur. İş hukuku avukatı mahkeme sürecini başlatması ve takip etmesi ile bu süre 6 ile 12 ay arasında değişiklik gösterir. Davanın yargıtaya gitmesi durumunda ise alacakların tahsil süresi 18 aya kadar uzayabilir. Mahkeme süreci iş hukuku bilirkişi tarafından raporlanmasını talep edebilir. Bu raporlama da süreye eklenirse alacak tahsil süresi biraz daha uzayacaktır.